Menu TailorBuilder Login

Disclaimer / Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij OverNite Software Europe!

Hartelijk dank dat u onze website van de TailorBuilder bezoekt.

Deze website en alle geboden producten en services worden, tenzij anders vermeldt, aangeboden door OverNite Software Europe bv (OSE), gevestigd te Transportlaan 93, 6163 CX Geleen, Nederland.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing deze website en op andere producten en diensten aangeboden door OverNite Software Europe. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door OverNite Software Europe worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de website na plaatsing van gewijzigde gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te bekijken.

OverNite Software Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen en updates met betrekking tot de website of de inhoud van de website te maken. OverNite Software Europe behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beŽindigen.

OverNite Software Europe gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website. In het geval de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan OverNite Software Europe hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. OverNite Software Europe is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, logo's, screenshots, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van OverNite Software Europe of aan haar gelieerde bedrijven. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

Foto’s gebruikt op deze website zijn afkomstig van verschillende bronnen op internet. OSE heeft hier geen rechten van en wil ook op geen enkele wijze doen vermoeden dat het deze rechten heeft. Alle foto’s zijn met toestemming gebruikt (dit kan zijn door vooraf goedgekeurd gebruik op basis van de website waarop ze gepubliceerd zijn, of op verzoek van OSE).

Mocht u toch vinden dat een of meerdere foto’s ten onrechte zijn gebruikt door OSE dan kunt u ons hiervan op de hoogte brengen. Zie onderaan deze pagina hoe u dit kunt doen. De weblocaties van de gebruikte foto’s vindt u hieronder. De naam van de publiceerder vindt u achter het webadres.

Foto’s TailorBuilder website:

Home picture: http://nl.123rf.com/photo_11256503_businesswoman-pressing-modern-social-buttons-on-a-virtual-background.html' ra2studio
Vergrootglas: http://www.sxc.hu/photo/1080177 Barky
Stethoscoop: http://www.flickr.com/photos/rvoegtli/4927466850/ Rosemary
Afstuderen: http://www.flickr.com/photos/gilmorec/5694102737/sizes/l/in/photostream/ Gilmorac
Mensen: http://www.flickr.com/photos/pilax/59679291/sizes/z/in/photostream/ LaserGuided

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms) rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van OverNite Software Europe. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
en uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:

OverNite Software Europe BV
Transportlaan 93
6163 CX Geleen
Nederland

Of naar:

info@ose.nl